เป้าหมายหลัก (Understanding Goal) : เข้าใจและสามารถอธิบายกระบวนการจัดการชุดข้อมูลต่างๆและมีวิธีการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

Main


ตารางความสัมพันธ์ Core Subject
หน่วย : การจัดการชุดความรู้ (Knowledge Management)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2/2559

สุขภาพ
เศรษฐศาสตร์และการประกอบการ
สิ่งแวดล้อม
หน้าที่พลเมือง
- ความเข้าใจต่อพัฒนาการของมนุษย์ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
- ความเข้าใจต่อสื่อ โฆษณา
ที่มีอิทธิพลต่อวัยรุ่น
- ความเข้าใจต่อกิจกรรมการเคลื่อนไหวทางกาย การเล่นเกม
การเล่นกีฬา เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค
- ความเข้าใจต่อการหลีกเลี่ยงปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต
- ความเข้าใจต่อการบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ
- ความเข้าใจต่อระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจที่มีความสัมพันธ์กันทั้งภายในประเทศและสังคมโลก
- ความเข้าใจต่อสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิตต่างๆในระบบนิเวศ
- ความเข้าใจต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในระดับท้องถิ่น ประเทศ และโลก
- ความเข้าใจต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
- ความเข้าใจต่อโครงสร้างและการทำงานของระบบต่างๆ ในร่างกายที่ทำงานสัมพันธ์กัน
- ความเข้าใจต่อวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
ที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
- ความเข้าใจต่อการปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองที่ดี
มีค่านิยมที่ดีงาม และธำรงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย และสังคมโลกอย่างสันติสุข
- ความเข้าใจต่อการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน และธำรงรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
ซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง
มารยาทไทย (การแสดงความเคารพ การสนทนา การแต่งกาย
การมีสัมมาคารวะ)
ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละ และรับผิดชอบต่อสังคม


คำถามหลัก (Big Question)
            การจัดการชุดความรู้ด้วยตนเองมีความสำคัญอย่างไร
ภูมิหลังของปัญหา
ในยุคปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ซึ่งทุกคนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ทั้งด้าน Internet  หนังสือพิมพ์  โทรทัศน์  websiteต่างๆ โดยระบบข้อมูลนั้นมีทั้งที่เป็นความจริงและเท็จปะปนอยู่  ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตในปัจจุบันทั้งด้านบวกและลบ บางแหล่งข้อมูลมีการสื่อสารเพื่อ ปลุกระดมคนให้เชื่อและส่งผลให้เกิดความขัดแย้ง แต่บางแหล่งข้อมูลก็ส่งเสริมการกระทำที่เป็นประโยชน์ต่อคนในสังคมทั้งด้านความคิด ทัศนคติ และแนวโน้มเหตุการณ์ต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้น  ซึ่งกระบวนการจัดการชุดข้อมูลเป็นเครื่องมือหนึ่งที่สามารถช่วยให้เราวิเคราะห์  จัดการ  รวมถึงจัดระบบข้อมูลและเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างเท่าทันและมีวิจารณญาณ

ดังนั้นการจัดการชุดความรู้ด้วยตนเองจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งที่ครูจะนำมาสอนพี่ๆ ม.ในภาคเรียนนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของผู้เรียน ก่อนออกไปเผชิญสู่โลกที่กว้างขึ้น เผชิญกับปัญหาที่ซับซ้อนขึ้น รวมถึงการใช้ทักษะการจัดการข้อมูลมาใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆได้

ปฏิทินจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ (PBL) หน่วย : การจัดการชุดความรู้
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 Quarter 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
Week
Input
Process
Output
Outcome
11

โจทย์ : ติวเตอร์ตัวน้อย
Key Questions : นักเรียนมีวิธีการวิเคราะห์และจัดระบบข้อมูลเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้วิชาสังคม ในด้านต่างๆได้อย่างไร?
เครื่องมือคิด :
Think Pair Share
Show and Share
Blackboard Share
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้ :
- คลิปวิดีโอของนักเรียนเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อสอบวิชาสังคมศึกษา
- Internet
- สี/ปากกา/กระดาษ
- ทบทวนกิจกรรม Home School Day
- นักเรียนนำเสนอ คลิปวิดีโอของตนเองเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อสอบวิชาสังคมศึกษา (ประวัติศาสตร์ , ศาสนา , หน้าที่พลเมือง , ภูมิศาสตร์ , เศรษฐศาสตร์)
- นักเรียนบันทึกความเข้าใจในแบบของตนเองลงในสมุดบันทึก
- นักเรียนออกแบบปฏิทินการเรียนรู้ 10 สัปดาห์
- นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- นำเสนอคลิปวิดีโอวิเคราะห์ข้อสอบวิชาสังคมศึกษา(ประวัติศาสตร์ , ศาสนา , หน้าที่พลเมือง , ภูมิศาสตร์ , เศรษฐศาสตร์)
- สรุปความเข้าใจลงในสมุดบันทึก
- ออกแบบปฏิทินการเรียนรู้ 10 สัปดาห์
- แลกเปลี่ยนสะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้งสัปดาห์
ชิ้นงาน
- คลิปวิดีโอ
- สมุดบันทึก
- ปฏิทินการเรียนรู้ 10 สัปดาห์
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้
เข้าใจและสามารถจัดระบบข้อมูลเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาได้
ทักษะ
- ทักษะการวางแผน
- ทักษะการสื่อสาร
- ทักษะการจัดการข้อมูล
- ทักษะการอยู่ร่วมกัน
คุณลักษณะ
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
การเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
12
โจทย์ : ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
Key Questions :
- ศาสนาที่ตนนับถือมีความเหมือนหรือแตกต่างจากศาสนาอื่นๆอย่างไร?
- ศาสนาสำคัญๆ ในโลกเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับชีวิตมนุษย์อย่างไร?
- ทำไมเราต้องมีศาสนา? หากเราไม่นับถือศาสนาเลย จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง?
- เป้าหมายของแต่ละศาสนาเหมือนหรือต่างกันอย่างไรและแต่ละศาสนาถูกเริ่มต้นโดยใครอย่างไร?
- ทำอย่างไรจึงจะเรียกว่าเป็น
ศาสนิกชนที่ดี?
เครื่องมือคิด :
Round Robin
Place Mat
Chard and Chart
Think Pair Share
Show and Share
Blackboard Share
BAR
DAR
AAR
 ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้ :
- คลิปวิดีโอ
- ข้อสอบ O-net
- Internet
- สี/ปากกา/กระดาษ
- ครูและนักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนหลังจากชมคลิปวิดีโอ
“ทำไมเราถึงต้องมีศาสนา?”
 
- ครูกระตุ้นด้วยชุดคำถาม
“ศาสนาที่ตนนับถือมีความเหมือนหรือแตกต่างจากศาสนาอื่นๆอย่างไร?”
“ศาสนาสำคัญๆ ในโลกเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับชีวิตมนุษย์อย่างไร?”
“ทำไมเราต้องมีศาสนา? หากเราไม่นับถือศาสนาเลย จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง?
“เป้าหมายของแต่ละศาสนาเหมือนหรือต่างกันอย่างไรและแต่ละศาสนาถูกเริ่มต้นโดยใครอย่างไร?
“ทำอย่างไรจึงจะเรียกว่าเป็นศาสนิกชนที่ดี?”
- นักเรียนจับคู่ จับสลากเลือกหัวข้อเพื่อสืบค้นข้อมูล (ลักษณะสำคัญของพระพุธศาสนา,พุทธประวัติ, พุทธชาดก, พระไตรปิฎก, หลักธรรมของศาสนาพุธ, วันสำคัญทางศาสนาพุทธและพุทธพิธี, หน้าที่และมารยาทของชาวพุทธ, ศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู ,ศาสนาคริสต์, ศาสนาอิสลาม) พร้อมสรุปเพื่อนำเสนอในรูปแบบที่สนใจ เช่น  ชาร์ตข้อมูลและคลิปวิดีโอ  Power point ฯลฯ
- นักเรียนประมวลความเข้าใจและตอบคำถามเกี่ยวกับหัวข้อที่ได้รับลงในกระดาษ A4
- ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกัน (AAR สิ่งที่ได้เรียนรู้ และวิธีการจัดระบบข้อมูลของนักเรียนแต่ละกลุ่ม)
- นักเรียนสรุปความเข้าใจ เรื่อง ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรมในรูปแบบของตนเอง (การ์ตูนช่อง , Mind Mapping , infographic , ฯลฯ )
- นักเรียนวิเคราะห์ข้อสอบ O-net เรื่อง ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
- นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
** หมายเหตุ :
- ครูใหญ่ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับเรื่อง ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
- ทุกวันศุกร์พี่ม. 3 (2 คน) เลือกเรื่องที่สนใจร่วมทำกิจกรรมกับน้อง ป. 6 (Week 12-14)
ภาระงาน
- แลกเปลี่ยนหลังจากชมคลิปวิดีโอ
- สืบค้นข้อมูล และนำเสนอ
- ประมวลความเข้าใจและตอบคำถาม
- สรุปความเข้าใจ เรื่อง ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
ในรูปแบบของตนเอง
- วิเคราะห์ข้อสอบ O-net เรื่อง ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
- อภิปรายร่วมกันและสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ชิ้นงาน
- ชาร์ตข้อมูล  Power point ในการนำเสนอ
- การ์ตูนช่อง , Mind Mapping , infographic สรุปความเข้าใจเนื้อหา ในรูปแบบของตนเอง
- สมุดบันทึก
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้
เข้าใจและสามารถอธิบายความสำคัญของศาสนาในโลกที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของมนุษย์ได้
ทักษะ
- ทักษะการวางแผน
- ทักษะการสื่อสาร
- ทักษะการจัดการข้อมูล
- ทักษะการอยู่ร่วมกัน
คุณลักษณะ
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
การเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
13
โจทย์ : ประวัติศาสตร์
Key Questions :
- เราเรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่ออะไร?
- จริงหรือ? ประวัติศาสตร์ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจนถึงปัจจุบัน?
- เชื่อได้อย่างไรว่าประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในอดีตคือเหตุการณ์จริง?
- ประวัติศาสตร์มักซ้ำรอยเสมอ คิดเห็นอย่างไรกับข้อความนี้?
- จากมนุษย์ถ้ำ มาจนถึงมนุษย์ในสมัยปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร?
- เหตุการณ์ในอดีตส่งผลถึงปัจจุบันอย่างไร?
- การเปลี่ยนแปลงของแต่ละยุคสมัยส่งผลต่อพัฒนาการของมนุษยชาติอย่างไร?
- คนไทยคือใคร? มาจากไหน?
- คนไทยกับคนต่างชาติแตกต่างกันอย่างไร?
เครื่องมือคิด :
Round Robin
Plate Mat
Chard and Chart
Think Pair Share
Show and Share
Blackboard Share
BAR
DAR
AAR
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้ :
- วารสาร , วรรณกรรม , เรื่องสั้น
- คลิปวิดีโอ
- ข้อสอบ O-net
- Internet
- สี/ปากกา/กระดาษ
- ครูและนักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนหลังจากชมคลิปวิดีโอ
 


- ครูกำหนดเรื่องสั้น วารสาร หนังสือวรรณกรรม เกี่ยวกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์(ประวัติศาสตร์ไทย , ประวัติศาสตร์เอเชีย , ประวัติศาสตร์สากล , สงครามและสันติภาพ )
- นักเรียนอ่านและสรุปประเด็นจากหนังสือ พร้อมทั้งนำมาแลกเปลี่ยนร่วมกัน
- ครูกระตุ้นด้วยชุดคำถาม
“เราเรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่ออะไร”
“จริงหรือ? ประวัติศาสตร์ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจนถึงปัจจุบัน”
“เชื่อได้อย่างไรว่าประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในอดีตคือเหตุการณ์จริง”
“ประวัติศาสตร์มักซ้ำรอยเสมอ คิดเห็นอย่างไรกับข้อความนี้”
“จากมนุษย์ถ้ำ มาจนถึงมนุษย์ในสมัยปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร”
“เหตุการณ์ในอดีตส่งผลถึงปัจจุบันอย่างไร”
“การเปลี่ยนแปลงของแต่ละยุคสมัยส่งผลต่อพัฒนาการของมนุษยชาติอย่างไร”
“คนไทยคือใคร มาจากไหน”
“คนไทยกับคนต่างชาติแตกต่างกันอย่างไร”
- นักเรียนประมวลความเข้าใจและตอบคำถามเกี่ยวกับหัวข้อที่ได้รับลงในกระดาษ A4
- ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกัน (AAR สิ่งที่ได้เรียนรู้ และวิธีการจัดระบบข้อมูลของนักเรียนแต่ละกลุ่ม)
- นักเรียนสรุปความเข้าใจ เรื่อง ประวัติศาสตร์ ในรูปแบบของตนเอง (การ์ตูนช่อง , Mind Mapping , infographic , ฯลฯ )
- นักเรียนวิเคราะห์ข้อสอบ O-net เรื่อง ประวัติศาสตร์
- นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
** หมายเหตุ :
- ครูภรและครูใหญ่ ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับเรื่อง ประวัติศาสตร์
- ทุกวันศุกร์พี่ม. 3 (2 คน) เลือกเรื่องที่สนใจร่วมทำกิจกรรมกับน้อง ป. 6 (Week 12-14)
ภาระงาน
- แลกเปลี่ยนหลังจากชมคลิปวิดีโอ
- ถอดบทเรียนจากสิ่งที่ได้เรียนรู้(วิเคราะห์)
- ประมวลความเข้าใจและตอบคำถาม
- สรุปความเข้าใจ เรื่อง ประวัติศาสตร์
ในรูปแบบของตนเอง
- วิเคราะห์ข้อสอบ O-net เรื่อง ประวัติศาสตร์
- อภิปรายร่วมกันและสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ชิ้นงาน
- ชาร์ตข้อมูล  Power point ในการนำเสนอ
- การ์ตูนช่อง , Mind Mapping , infographic สรุปความเข้าใจเนื้อหา ในรูปแบบของตนเอง
- สมุดบันทึก
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้
เข้าใจและสามารถอธิบาย วิเคราะห์เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่ส่งผลถึงปัจจุบันได้
ทักษะ
- ทักษะการวางแผน
- ทักษะการสื่อสาร
- ทักษะการจัดการข้อมูล
- ทักษะการอยู่ร่วมกัน
คุณลักษณะ
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
การเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
14
โจทย์ : เศรษฐศาสตร์
Key Questions :
- ถ้าทรัพยากรมีอย่างจำกัด แต่ความต้องการของมนุษย์มีไม่จำกัด มนุษย์จะมีวิธีจัดสรรทรัพยากรอย่างไร
- ถ้าไม่มีระบบเงินตรา สังคมจะเป็นอย่างไร
- การที่เราตีค่าทรัพยากรในเชิงคุณค่าหรือมูลค่า ส่งผลต่อการจัดสรรทรัพยากรเหมือนหรือต่างกันอย่างไร
- เราจะจัดการทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างไร เพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าสูงสุด
- ในสังคมมีระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจอะไรบ้างที่ทำให้สังคมขับเคลื่อนไปได้
- ระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจมีอะไรบ้าง ถ้าขาดหน่วยใดหน่วยหนึ่งไป สังคมจะเป็นอย่างไร
- ระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจมีความสัมพันธ์กันอย่างไรทั้งภายในประเทศและสังคมโลก
เครื่องมือคิด :
Round Robin
Plate Mat
Chard and Chart
Think Pair Share
Show and Share
Blackboard Share
BAR
DAR
AAR
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้ :
- คลิปวิดีโอ
- เหตุการณ์/ข่าว
- ข้อสอบ O-net
- Internet
- สี/ปากกา/กระดาษ
- ครูและนักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนหลังจากชมคลิปวิดีโอ
 

- นักเรียนวิเคราะห์เหตุการณ์ , ข่าว , สถานการณ์ ที่ครูกำหนดให้ (ความรู้เบื้อต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์, กลไกราคา, หน่วยเศรษฐกิจ, ค่าของเงินและภาวะการเงิน, การธนาคาร, การคลังสาธารณะ, เศรษฐกิจระหว่างประเทศ, ระบบเศรษฐกิจ, วิกฤตเศรษฐกิจ ,เศรษฐกิจพอเพียง )
- ครูกระตุ้นด้วยชุดคำถาม
“ถ้าทรัพยากรมีอย่างจำกัด แต่ความต้องการของมนุษย์มีไม่จำกัด มนุษย์จะมีวิธีจัดสรรทรัพยากรอย่างไร?”
“ถ้าไม่มีระบบเงินตรา สังคมจะเป็นอย่างไร?”
“การที่เราตีค่าทรัพยากรในเชิงคุณค่าหรือมูลค่า ส่งผลต่อการจัดสรรทรัพยากรเหมือนหรือต่างกันอย่างไร?”
“เราจะจัดการทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างไร เพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าสูงสุด?”
“ในสังคมมีระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจอะไรบ้างที่ทำให้สังคมขับเคลื่อนไปได้?”
“ระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจมีอะไรบ้าง ถ้าขาดหน่วยใดหน่วยหนึ่งไป สังคมจะเป็นอย่างไร?”
“ระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจมีความสัมพันธ์กันอย่างไรทั้งภายในประเทศและสังคมโลก?”
- นักเรียนประมวลความเข้าใจและตอบคำถามเกี่ยวกับหัวข้อที่ได้รับลงในกระดาษ A4
- ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกัน (AAR สิ่งที่ได้เรียนรู้ และวิธีการจัดระบบข้อมูลของนักเรียนแต่ละกลุ่ม)
- นักเรียนสรุปความเข้าใจ เรื่อง เศรษฐศาสตร์  ในรูปแบบของตนเอง (การ์ตูนช่อง , Mind Mapping , infographic , ฯลฯ )
- นักเรียนวิเคราะห์ข้อสอบ O-net เรื่อง เศรษฐศาสตร์
- นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
** หมายเหตุ :
- ครูจอย ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับเรื่อง เศรษฐศาสตร์
- ทุกวันศุกร์พี่ม. 3 (2 คน) เลือกเรื่องที่สนใจร่วมทำกิจกรรมกับน้อง ป. 6 (Week 12-14)
ภาระงาน
- แลกเปลี่ยนหลังจากชมคลิปวิดีโอ
- วิเคราะห์เหตุการณ์ , ข่าว , สถานการณ์
- ประมวลความเข้าใจและตอบคำถาม
- สรุปความเข้าใจ เรื่อง เศรษฐศาสตร์
ในรูปแบบของตนเอง
- วิเคราะห์ข้อสอบ O-net เรื่อง เศรษฐศาสตร์
- อภิปรายร่วมกันและสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ชิ้นงาน
- วิเคราะห์เหตุการณ์ , ข่าว , สถานการณ์
- การ์ตูนช่อง , Mind Mapping , infographic สรุปความเข้าใจเนื้อหา ในรูปแบบของตนเอง
- สมุดบันทึก
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้
เข้าใจและสามารถอธิบายกลไกล ความเกี่ยวข้อง ของระบบเศรษฐศาสตร์ที่มีผลต่อวิถีชีวิตได้
ทักษะ
- ทักษะการวางแผน
- ทักษะการสื่อสาร
- ทักษะการจัดการข้อมูล
- ทักษะการอยู่ร่วมกัน
คุณลักษณะ
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
การเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
15
โจทย์ : ภูมิศาสตร์
Key Questions :
- โลกเรามีหน้าตาอย่างไร
- ทำไมอดีตอีสานจึงเป็นทะเล
- ทำไมโลกถึงเป็นดาวเคราะห์ที่เหมาะสมต่อการเกิดของสิ่งมีชีวิต
- ความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกันและกันในระบบธรรมชาติเกิดขึ้นอย่างไร?
- ทำไมจึงมีสิ่งมีชีวิตต่างๆบนโลก
- โลกเกิดขึ้นมาได้อย่างไร
- เราคือธรรมชาติ ธรรมชาติคืออะไร ข้อความประโยคนี้หมายความว่าอย่างไร
- ทำไมแต่ละชนชาติจึงมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน
เครื่องมือคิด :
Round Robin
Plate Mat
Chard and Chart
Think Pair Share
Show and Share
Blackboard Share
BAR
DAR
AAR
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้ :
- คลิปวิดีโอ
- ข้อสอบ O-net
- Internet
- สี/ปากกา/กระดาษ
- ครูและนักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนหลังจากชมคลิปวิดีโอ

 
- นักเรียนตอบคำถาม 20 คำถาม เพื่อทบทวนความเข้าใจเดิมเกี่ยวกับการก่อกำเนิดโลกที่ได้เรียนรู้ในหน่วยที่ผ่านมา
- นักเรียนวิเคราะห์เหตุการณ์/ข่าว การเปลี่ยนแปลงของโลก (เอกภพและโลก, องค์ประกอบของโลก, สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์, ภูมิอากาศ, ทรัพยากรธรรมชาติ, ภูมิศาสตร์ประเทศไทย )
- วิเคราะห์ภาพการเกิดโลกในอดีต การเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน
- นักเรียนคาดเดาและออกแบบภาพโลกในอนาคตตามรูปแบบความเข้าใจของนักเรียน โดยอ้างอิงจากปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
- ครูกระตุ้นด้วยชุดคำถาม
“โลกเรามีหน้าตาอย่างไร?”
“ทำไมอดีตอีสานจึงเป็นทะเล?”
“ทำไมโลกถึงเป็นดาวเคราะห์ที่เหมาะสมต่อการเกิดของสิ่งมีชีวิต?”
“ความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกันและกันในระบบธรรมชาติเกิดขึ้นอย่างไร?
“ทำไมจึงมีสิ่งมีชีวิตต่างๆบนโลก?”
“โลกเกิดขึ้นมาได้อย่างไร?”
“เราคือธรรมชาติ ธรรมชาติคืออะไร ข้อความประโยคนี้หมายความว่าอย่างไร?”
“ทำไมแต่ละชนชาติจึงมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน?”
- นักเรียนประมวลความเข้าใจและตอบคำถามเกี่ยวกับหัวข้อที่ได้รับลงในกระดาษ A4
- ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกัน (AAR สิ่งที่ได้เรียนรู้ และวิธีการจัดระบบข้อมูลของนักเรียนแต่ละกลุ่ม)
- นักเรียนสรุปความเข้าใจ เรื่อง ภูมิศาสตร์  ในรูปแบบของตนเอง (การ์ตูนช่อง , Mind Mapping , infographic , ฯลฯ )
- นักเรียนวิเคราะห์ข้อสอบ O-net เรื่อง ภูมิศาสตร์
- นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
** หมายเหตุ : ครูณี ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับเรื่อง ภูมิศาสตร์
ภาระงาน
- แลกเปลี่ยนหลังจากชมคลิปวิดีโอ
- ตอบคำถาม 20 คำถามทบทวนความเข้าใจ
- วิเคราะห์เหตุการณ์/ข่าว การเปลี่ยนแปลงของโลก
- วิเคราะห์ภาพการเกิดโลกในอดีต การเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน
- คาดเดาและออกแบบภาพโลกในอนาคต
- ประมวลความเข้าใจและตอบคำถาม
- สรุปความเข้าใจ เรื่อง ภูมิศาสตร์
ในรูปแบบของตนเอง
- วิเคราะห์ข้อสอบ O-net เรื่อง ภูมิศาสตร์
- อภิปรายร่วมกันและสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ชิ้นงาน
- ชาร์ตข้อมูล  Power point ในการนำเสนอ
- การ์ตูนช่อง , Mind Mapping , infographic สรุปความเข้าใจเนื้อหา ในรูปแบบของตนเอง
- สมุดบันทึก
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้
เข้าใจและสามารถอธิบายแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของภูมิศาสตร์ที่ส่งผลกระทบต่อโลกในปัจจุบันและอนาคตได้
ทักษะ
- ทักษะการวางแผน
- ทักษะการสื่อสาร
- ทักษะการจัดการข้อมูล
- ทักษะการอยู่ร่วมกัน
คุณลักษณะ
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
การเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
16
โจทย์ : หน้าที่พลเมือง
Key Questions :
- การเป็นพลเมืองที่ดีต้องทำอย่างไร
- ทำอย่างไร เราจึงจะสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมไทย และสังคมโลกอย่างสันติสุข
- พลเมืองที่ดีมีหน้าที่อย่างไรต่อตนเองและรัฐ
- การปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองที่ดีจะส่งผลอย่างไรบ้าง
-ปัจจัยสำคัญที่มนุษย์อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุขคือปัจจัยใด?
- การปฏิบัติตัวให้เป็นพลเมืองที่ดีในการใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบันเป็นอย่างไร?
- ระบบการเมืองการปกครองของไทยในปัจจุบันเป็นอย่างไร
- ระบอบ การปกครองของไทยกับประเทศอื่นๆเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
-แต่ละประเทศในโลกมีระบบการเมืองการครองอย่างไร ซึ่งส่งผลดี ผลเสียต่อประเทศนั้นอย่างไร
- ระบบการเมืองการปกครองของแต่ละประเทศเหมือนหรือต่างกันอย่างไร และการปกครองแต่ละประเภทเป็นอย่างไร?
เครื่องมือคิด :
Round Robin
Plate Mat
Chard and Chart
Think Pair Share
Show and Share
Blackboard Share
BAR
DAR
AAR
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้ :
- คลิปวิดีโอ
- ข้อสอบ O-net
- Internet
- สี/ปากกา/กระดาษ
- ครูและนักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนหลังจากชมคลิปวิดีโอ
 

- นักเรียนวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของตนเอง ณ ปัจจุบัน(Webเชื่อมโยง)
- ครูกระตุ้นด้วยชุดคำถาม
“การเป็นพลเมืองที่ดีต้องทำอย่างไร?”
“ทำอย่างไร เราจึงจะสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมไทย และสังคมโลกอย่างสันติสุข?”
“พลเมืองที่ดีมีหน้าที่อย่างไรต่อตนเองและรัฐ?”
“การปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองที่ดีจะส่งผลอย่างไรบ้าง?”
“ปัจจัยสำคัญที่มนุษย์อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุขคือปัจจัยใดบ้าง?
“การปฏิบัติตัวให้เป็นพลเมืองที่ดีในการใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบันเป็นอย่างไร?
“ระบบการเมืองการปกครองของไทยในปัจจุบันเป็นอย่างไร?”
“ระบอบ การปกครองของไทยกับประเทศอื่นๆเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร?”
“แต่ละประเทศในโลกมีระบบการเมืองการครองอย่างไร ซึ่งส่งผลดี ผลเสียต่อประเทศนั้นอย่างไร?”
“ระบบการเมืองการปกครองของแต่ละประเทศเหมือนหรือต่างกันอย่างไร และการปกครองแต่ละประเภทเป็นอย่างไร?
- นักเรียนประมวลความเข้าใจและตอบคำถามเกี่ยวกับหัวข้อที่ได้รับลงในกระดาษ A4
- วิเคราะห์พฤติกรรมและการดำเนินชีวิตพร้อมทั้งบทบาทหน้าที่ของตนเองที่มีต่อ ชุมชน ประเทศ โลก และจักรวาล
- ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกัน (AAR สิ่งที่ได้เรียนรู้ และวิธีการจัดระบบข้อมูลของนักเรียนแต่ละกลุ่ม)
- นักเรียนวิเคราะห์ข้อสอบ O-net เรื่อง หน้าที่พลเมือง 
- นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
** หมายเหตุ : ครูต๋อย ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับเรื่อง หน้าที่พลเมือง
ภาระงาน
- แลกเปลี่ยนหลังจากชมคลิปวิดีโอ
- วิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของตนเอง ณ ปัจจุบัน
- สืบค้นข้อมูล และนำเสนอ
- ประมวลความเข้าใจและตอบคำถาม
- วิเคราะห์พฤติกรรมและการดำเนินชีวิตพร้อมทั้งบทบาทหน้าที่ของตนเองที่มีต่อ ชุมชน ประเทศ โลก และจักรวาล- วิเคราะห์ข้อสอบ O-net เรื่อง หน้าที่พลเมือง 
- อภิปรายร่วมกันและสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ชิ้นงาน
- Web เชื่อมโยง วิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของตนเอง ณ ปัจจุบัน
-
- สมุดบันทึก
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้
เข้าใจและสามารถอธิบายความเชื่อมโยงของบทบาทหน้าที่ ที่ตนเองมีต่อชุมชน  ประเทศ โลก และจักรวาลได้
ทักษะ
- ทักษะการวางแผน
- ทักษะการสื่อสาร
- ทักษะการจัดการข้อมูล
- ทักษะการอยู่ร่วมกัน
คุณลักษณะ
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
การเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
17
โจทย์ : ทบทวนความเข้าใจ
Key Questions :
- สิ่งที่อยากเรียนรู้เพิ่มเติมใน Quarter นี้?
เครื่องมือคิด :
Round Robin
Plate Mat
Chard and Chart
Think Pair Share
Show and Share
Blackboard Share
BAR
DAR
AAR
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้ :
- Internet
- สี/ปากกา/กระดาษ
- iPad
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม
“สิ่งที่อยากเรียนรู้เพิ่มเติมใน Quarter นี้?”
“สิ่งที่อยากนำไปพัฒนาต่อ?”
- ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกัน (AAR สิ่งที่ได้เรียนรู้ และวิธีการจัดระบบข้อมูลของนักเรียนแต่ละกลุ่ม)
- นักเรียนสรุปความเข้าใจต่อเรื่องที่เรียนรู้เพิ่มเติม
 (การ์ตูนช่อง , Mind Mapping , infographic , ฯลฯ )
- นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
** หมายเหตุ : ครูน้ำผึ้ง ร่วมพูดคุยทบทวนความเข้าใจตลอด Quarter 4
ภาระงาน
- ประมวลความเข้าใจและตอบคำถามต่อเรื่องที่เรียนรู้เพิ่มเติม
- อภิปรายร่วมกันและสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ชิ้นงาน
- การ์ตูนช่อง , Mind Mapping , infographic สรุปความเข้าใจเนื้อหา ในรูปแบบของตนเอง
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้
เข้าใจและสามารถอธิบายถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้ให้กับผู้อื่นได้
ทักษะ
- ทักษะการวางแผน
- ทักษะการสื่อสาร
- ทักษะการจัดการข้อมูล
- ทักษะการอยู่ร่วมกัน
คุณลักษณะ
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
การเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
18-19
โจทย์ : สัมพันธ์น้องพี่
Key Questions :
- นักเรียนจะวางแผนและออกแบบกิจกรรมเพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีงามให้กับผู้อื่นได้อย่างไร?
เครื่องมือคิด :
Round Robin
Plate Mat
Chard and Chart
Think Pair Share
Show and Share
Blackboard Share
BAR
DAR
AAR
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้ :
- iPad
- Internet
- สี/ปากกา/กระดาษ
- วางแผน ออกแบบ และดำเนินกิจกรรมสัมพันธ์กับน้องอนุบาล ประถม คุณป้าแม่บ้านแม่ครัว และคุณลุงที่ช่วยดูแลโรงเรียน อาธิเช่น จิตศึกษา สันทนาการในช่วงวิชาพละศึกษา BodyScan ฯลฯ (วางแผนร่วมกับครูน้ำผึ้ง , ครูผักกาด)
- สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรมสัมพันธ์
- นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- ออกแบบและวางแผนร่วมกันเกี่ยวกับกิจกรรมสร้างสัมพันธ์
ชิ้นงาน
- สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรมสัมพันธ์
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้
เข้าใจและสามารถวางแผนพร้อมทั้งดำเนินกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลจากสิ่งที่ได้เรียนรู้และความงอกงามของตนเองได้
ทักษะ
- ทักษะการวางแผน
- ทักษะการสื่อสาร
- ทักษะการจัดการข้อมูล
- ทักษะการอยู่ร่วมกัน
คุณลักษณะ
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
การเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
20
โจทย์ : สรุปและถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้ให้ผู้อื่นได้ร่วมเรียนรู้
Key  Questions :
นักเรียนคิดว่าเราจะถ่ายทอดสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจ และร่วมเรียนรู้ได้อย่างไร
นักเรียนคิดว่า รูปแบบการนำเสนอเรื่องที่ตนเองได้เรียนรู้ ที่น่าสนใจควรเป็นอย่างไร
นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างใน Quarter นี้ 
นักเรียนสามารถทำอะไรได้ดีแล้วบ้าง และอะไรที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติม
เครื่องมือคิด :
Show and Share
Brainstorm
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
นักเรียน/ครู
สื่อและแหล่งเรียนรู้ :
บรรยากาศในชั้นเรียน
ครูและนักเรียนร่วมทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ที่ผ่านมา
- นักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยนความแสดงความคิดเห็น
- สรุปองค์ความรู้หลังเรียนตลอด
Quarter 4 ในรูปแบบที่หลากหลาย( Mind Mapping , ชาร์ท,  Infographic )
นักเรียนจับฉลากแบ่งกลุ่มๆละ 4 คน แต่ละกลุ่มออกแบบ รูปแบบการนำเสนอ เพื่อถ่ายทอดสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้
 - นักเรียนแต่ละกลุ่มเตรียมอุปกรณ์และจัดสถานที่สำหรับนำเสนองานของตนเอง 
นักเรียนร่วมกันจัดนิทรรศการแสดงผลงาน
นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอ และถ่ายทอดสิ่งที่ตนเองได้เรียนให้กับน้องๆ คุณครูและผู้ปกครอง
ครูและนักเรียนร่วมสรุปข้อมูลอีกครั้งเพื่อทบทวนความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนรู้ตลอด Quarter 4
ครูและนักเรียนร่วมกันตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้
- นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นและเขียนประเมินตนเองเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองสามารถทำอะไรได้ดีแล้ว และอะไรที่ต้องพัฒนาเกี่ยวกับการเรียนรู้นักเรียนแต่ละคน
- นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
ออกแบบ รูปแบบการนำเสนอ เพื่อถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้
การเตรียมอุปกรณ์และจัดสถานที่สำหรับนำเสนองาน
การนำเสนอ และถ่ายทอดสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ให้กับน้องๆ คุณครูและผู้ปกครอง
การตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้ สิ่งที่ทำได้ดีแล้ว  สิ่งที่ควรพัฒนาเพิ่มเติม
ชิ้นงาน
- การตอบคำถาม
นิทรรศการจัดการเรียนรู้
- Mind mapping หลังเรียน
เขียนสิ่งที่ดีแล้ว - สิ่งที่ควรพัฒนา
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้
เข้าใจและสามารถถ่ายทอดสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้รวมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้ที่เรียนมาให้คนอื่นเข้าใจและร่วมเรียนรู้ได้
ทักษะ
- ทักษะการวางแผน
- ทักษะการสื่อสาร
- ทักษะการจัดการข้อมูล
- ทักษะการอยู่ร่วมกัน
คุณลักษณะ
สร้างสรรค์ความคิดเห็นและทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
การเคารพและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นhttp://1.bp.blogspot.com/-WTZJNRSvqdE/VipUR_2bHGI/AAAAAAAAGWo/iTR0czLPm1E/s1600/%25E0%25B9%2585.png
ตารางวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสาระการเรียนรู้กับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดแต่ละกลุ่มสาระ
หน่วย : “ การจัดการชุดความรู้ ”
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
 3 Quarter 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
มาตรฐานการเรียนรู้
กิจกรรม Active Learning
23102
วิทยาศาสตร์
23102
สังคมศึกษา
23103
ประวัติศาสตร์
23102
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
23102
สุขศึกษาและ
พลศึกษา
23102
ศิลปะ
23202
หน้าที่พลเมือง
- วิเคราะห์หลักสูตรและออกแบบการเรียนรู้
- การทดลองกระบวนการสารผ่านเซลล์
- ออกแบบสายใยอาหาร
- ทดลองการเคลื่อนที่ของวัตถุ
- การทดลองต่อวงจรไฟฟ้า
- การทดลองข้างขึ้นข้างแรม
- ประมวลความเข้าใจและออกแบบการนำเสนอ
- รีวิวกิจกรรมออกแบบการเรียนรู้
- สรุปการเรียนรู้
- Open house


มาตรฐาน ว 1.2
สังเกตและอธิบายลักษณะของโครโมโซมที่มีหน่วยพันธุกรรม หรือยีนในนิวเคลียส
(ว
1.2 ม.3/1)
อธิบายความสำคัญของสารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอและกระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
(ว 1.2 ม.3/2)
อภิปรายโรคทางพันธุกรรม ที่เกิดจากความผิดปกติของยีนและโครโมโซมและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
(ว 1.2 ม.3/3)
สำรวจและอธิบายความหลากหลายทางชีวภาพ ในท้องถิ่นที่ทำให้สิ่งมีชีวิต ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างสมดุล (ว 1.2ม.3/4)
อธิบายผลของความหลากหลายทางชีวภาพที่มีต่อมนุษย์ สัตว์  พืช และสิ่งแวดล้อม
(ว 1.2 ม.3/5)
มาตรฐาน ว 2.1
สำรวจระบบนิเวศต่างๆ ในท้องถิ่นและอธิบายความสัมพันธ์ขององค์ประกอบภายในระบบนิเวศ
(ว 2.1 ม.3/1)
วิเคราะห์และอธิบายความสัมพันธ์ของการถ่ายทอดพลังงานของสิ่งมีชีวิตในรูปของโซ่อาหารและสายใยอาหาร (ว 2.1 ม.3/2)
อธิบาย วัฏจักรน้ำ วัฏจักรคาร์บอน และความสำคัญที่มีต่อระบบนิเวศ (ว 2.1 ม.3/3)
อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงขนาดของประชากร
ในระบบนิเวศ
(ว 2.1 ม.3/4)
มาตรฐาน ว 2.2 
วิเคราะห์สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากร ธรรมชาติในท้องถิ่น และเสนอแนวทางในการ แก้ไขปัญหา
(ว
2.2 ม.3/1)
อธิบายแนวทางการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ
(ว
2.2 ม.3/2)
อภิปรายการใช้ทรัพยากร ธรรมชาติอย่างยั่งยืน
(2.2 ม.3/3)
วิเคราะห์และอธิบายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(ว 2.2 ม.3/4)
อภิปรายปัญหาสิ่งแวดล้อม และเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา
(2.2 ม.3/5)
อภิปราย และมีส่วนร่วมในการดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (ว 2.2 ม.3/6)
มาตรฐาน ว 4.1
อธิบายความเร่งและผลของแรงลัพธ์ที่ทำต่อวัตถุ
(4.1 ม.3/1)
ทดลองและอธิบายแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา ระหว่างวัตถุ  และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
(4.1 ม.3/2)
ทดลองและอธิบายแรงพยุงของของเหลวที่กระทำต่อวัตถุ(4.1 ม.3/3)
มาตรฐาน ว 4.2 
ทดลองและอธิบายความแตกต่างระหว่างแรงเสียดทานสถิตกับแรง และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
(4.2 ม.3/1)
ทดลองและวิเคราะห์โมเมนต์ของแรง และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ (4.2 
ม.3/2)
 - สังเกต และอธิบายการเคลื่อนที่ของวัตถุที่เป็นแนวตรง และแนวโค้ง   (ว 4.2 ม.3/3)
มาตรฐาน ว 5.1 
อธิบายงาน พลังงานจลน์ พลังงานศักย์โน้มถ่วง กฎการอนุรักษ์พลังงาน และความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเหล่านี้ รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
(ว 5.1 ม.3/1)
- ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ กระแสไฟฟ้า ความต้านทาน และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
(ว 5.1ม.3/2)
- คำนวณพลังงานไฟฟ้าของเครื่องใช้  ไฟฟ้า และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
(ว 5.1 ม.3/3)
- สังเกตและอภิปรายการต่อวงจรไฟฟ้าในบ้านอย่างถูกต้องปลอดภัย และประหยัด
(ว
5.1 ม.3/4)
- อธิบายตัวต้านทาน   ไดโอด ทรานซิสเตอร์ และทดลองต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ที่มีทราน-
ซิสเตอร์
(ว
5.1 ม.3/5)
มาตรฐาน ว 7.1 
- สืบค้นและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง ดวงอาทิตย์ โลก ดวงจันทร์และดาวเคราะห์อื่น ๆ และผลที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตบนโลก
(ว 7.1 ม.3/1)
- สืบค้นและอธิบายองค์ประกอบของเอกภพ กาแล็กซี และระบบสุริยะ 
(ว 7.1 ม.3/2)
- ระบุตำแหน่งของกลุ่มดาว และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
(ว 7.1 ม.3/3)
มาตรฐาน ว 7.2 
- สืบค้นและอภิปรายความ
ก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศที่ใช้สำรวจอวกาศ วัตถุท้องฟ้า สภาวะอากาศ ทรัพยากร ธรรมชาติ การเกษตร และการสื่อสาร
(ว
7.2 ม.3/1)
มาตรฐาน ว 8.1 
ตั้งคำถามที่กำหนดประเด็นหรือตัวแปรที่สำคัญในการสำรวจตรวจสอบ หรือศึกษาค้นคว้าเรื่องที่สนใจ
ได้อย่างครอบคลุ่ม และเชื่อถือได้
(ว
8.1 ม.3/1)
สร้างสมมติฐาน ที่สามารถตรวจสอบได้และวางแผนการสำรวจตรวจสอบหลาย ๆ วิธี
(ว
8.1 ม.3/2)
เลือกเทคนิควิธีการสำรวจตรวจสอบทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่ได้ผลเที่ยงตรงและปลอดภัยโดยใช้วัสดุและเครื่องมือที่เหมาะสม
(ว
8.1 ม.3/3)
- สร้างแบบจำลอง หรือรูปแบบ  ที่อธิบายผลหรือแสดงผลของการสำรวจตรวจสอบ
 (ว 8.1 ม.3/6)
สร้างคำถามที่นำไปสู่การสำรวจตรวจสอบ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องและนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ หรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการและผลของโครงงานหรือชิ้นงานให้ผู้อื่นเข้าใจ (ว 8.1 ม.3/7)
อธิบายผลการสังเกตการสำรวจ ตรวจสอบ ค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ   ให้ได้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ และยอมรับการเปลี่ยนแปลงความรู้ที่ค้นพบ  เมื่อมีข้อมูลและประจักษ์พยานใหม่เพิ่มขึ้นหรือโต้แย้งจากเดิม
(ว
8.1 ม.3/8)
จัดแสดงผลงาน เขียนรายงาน และ/หรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิดกระบวนการ และผลของโครงงานหรือชิ้นงานให้ผู้อื่นเข้าใจ
(ว
8.1 ม.3/9)

มาตรฐาน 1.1
- อธิบายการเผยแผ่พระพุทธ ศาสนาหรือศาสนาที่ตน
นับถือสู่ประเทศต่างๆ ทั่วโลก
(ส
1.1 ม.3/1)
- วิเคราะห์ความสำคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือในฐานะที่ช่วยสร้างสรรค์ อารยธรรมและความสงบสุข แก่โลก
(ส
1.1 ม.3/2)
- อภิปรายความสำคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ส 1.1 ม.3/3)
- วิเคราะห์ พุทธประวัติจากพระพุทธรูปปาง
ต่าง ๆ  หรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือตามที่กำหนด
(ส 1.1 ม.3/4)
- วิเคราะห์และประพฤติตนตามแบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่างตามที่กำหนด
(ส
1.1 ม.3/5)
- อธิบาย สังฆคุณ และ  ข้อธรรมสำคัญในกรอบอริยสัจ ๔ หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนด
(ส
1.1 ม.3/6)
- เห็นคุณค่าและวิเคราะห์การปฏิบัติตนตามหลักธรรมในการพัฒนาตนเพื่อเตรียม พร้อมสำหรับการทำงานและการมีครอบครัว
(ส
1.1 ม.3/7)
- เห็นคุณค่า ของการพัฒนาจิต เพื่อการเรียนรู้และดำเนินชีวิตด้วยวิธีคิด แบบโยนิโส-มนสิการคือวิธีคิดแบบอริยสัจ และวิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัยหรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตน นับถือ
(ส
1.1 ม.3/8)
- สวดมนต์  แผ่เมตตา บริหารจิตและเจริญปัญญา  ด้วยอานาปานสติหรือตามแนวทางของศาสนาที่ตน    นับถือ(ส 1.1 ม.3/9)
- วิเคราะห์ความแตกต่างและยอมรับ วิถีการดำเนินชีวิตของ ศาสนิกชนในศาสนาอื่นๆ
(ส
1.1 ม.3/10)
มาตรฐาน 1.2
- วิเคราะห์หน้าที่และบทบาทของสาวกและปฏิบัติตนต่อสาวกตามที่กำหนดได้ถูกต้อง
(ส
1.2 ม.3/1)
- ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคลต่างๆ ตามหลักศาสนาตามที่กำหนด
(ส
1.2 ม.3/2)
- ปฏิบัติหน้าที่ของศาสนิกชนที่ดี
(ส
1.2 ม.3/3)
- ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรมได้ถูกต้อง
(ส 1.2 ม.3/4)
- อธิบาย ประวัติวันสำคัญทางศาสนาตามที่กำหนดและปฏิบัติตนได้ถูกต้อง
(ส 1.2 ม.3/5)
- แสดงตน เป็นพุทธมามกะหรือแสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือ
(ส 1.2 ม.3/6)
- นำเสนอแนวทางในการธำรงรักษาศาสนาที่ตนนับถือ
(ส
1.2 ม.3/7)
เศรษฐศาสตร์
มาตรฐาน 3.1
- อธิบายกลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ (ส 3.1 ม.3/1)
- มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(ส
3.1 ม.3/2)
- วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับระบบสหกรณ์
(ส
3.1 ม.3/3)
มาตรฐาน 3.2
อธิบายบทบาทหน้าที่ของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ
(3.2 ม.3/1)
แสดงความคิดเห็นต่อนโยบายและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐบาลที่มีต่อบุคคล กลุ่มคนและประเทศชาติ (ส 3.2 ม.3/2)
อภิปรายบทบาทความสำคัญของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
(ส
3.2 ม.3/3)
-  อภิปรายผลกระทบที่เกิดจากภาวะเงินเฟ้อ เงินฝืด
(3.2 ม.3/4)
วิเคราะห์ผลเสียจากการว่างงานและแนวทางแก้ปัญหา
(3.2 ม.3/5)
วิเคราะห์สาเหตุและวิธีการกีดกันทางการค้าในการค้าระหว่างประเทศ
(ส 3.2 ม.3/6)
ภูมิศาสตร์
มาตรฐาน 5.1
- ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวมวิเคราะห์  และนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีป อเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ (ส 5.1 ม.3/1)
- วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีป อเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
(ส 5.1 ม.3/1)
มาตรฐาน 5.2
- วิเคราะห์การ   ก่อเกิดสิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคม    อันเป็นผลจากการเปลี่ยน
แปลงทางธรรมชาติและ ทางสังคมของทวีป อเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
(ส
5.2 ม.3/1)
- ระบุแนวทาง การอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
(ส
5.2 ม.3/2)
- สำรวจ อภิปรายประเด็นปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม         ที่เกิดขึ้นในทวีป อเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
(ส
5.2 ม.3/3)
- วิเคราะห์เหตุและผลกระทบต่อเนื่องจากการเปลี่ยน
แปลงของสิ่งแวด
ล้อมในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ ที่ส่งผลต่อประเทศไทย (ส 5.2 ม.3/4)
มาตรฐาน 4.1 
วิเคราะห์เรื่องราว เหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์        ได้อย่างมีเหตุผล   ตามวิธีการทางประวัติศาสตร์
(ส 4.1 ม.3/1)
- ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์
ในการศึกษาเรื่องราวต่างๆ
ที่ตนสนใจ
(ส
4.1 ม.3/2)
มาตรฐาน 4.2 
อธิบายพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ  และการเมือง ของภูมิภาคต่าง ๆ  ในโลกโดยสังเขป
(ส
4.2 ม.3/1)
- วิเคราะห์ผลของการเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่ความ ร่วมมือ และความขัดแย้งในคริสต์ศตวรรษที่ ๒๐ ตลอดจนความพยายามในการขจัดปัญหาความขัดแย้ง
(ส
4.2 ม.3/2)
มาตรฐาน 4.3
- วิเคราะห์พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์  ในด้านต่างๆ
(ส
4.3 ม.3/1)
- วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์(ส 4.3 ม.3/2)
- วิเคราะห์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์และอิทธิพล   ต่อการพัฒนาชาติไทย
(ส
4.3 ม.3/3)
- วิเคราะห์บทบาทของไทยในสมัยประชาธิปไตย
(ส
4.3 ม.3/4)

มาตรฐาน 1.1
- อภิปรายขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
(ง
1.1 ม.3/1)
- ใช้ทักษะในการทำงานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม
(ง
1.1 ม.3/2)
- อภิปราย การทำงานโดยใช้ทักษะ การจัดการเพื่อการประหยัดพลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม
(ง
1.1 ม.3/3)
มาตรฐาน 2.1
- อธิบายระดับของเทคโนโลยี
(ง 2.1 ม.3/1)
- สร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการ ตาม กระบวนการเทคโนโลยี อย่างปลอดภัย   ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิด
 เป็นภาพฉาย เพื่อนำไปสู่การสร้างต้นแบบ  และแบบจำลองของสิ่งของเครื่องใช้  หรือถ่ายทอดความคิดของวิธีการเป็นแบบจำลองความคิดและ                การรายงานผล
(ง 2.1 ม.3/2)
มาตรฐาน 3.1
- อธิบายหลักการทำโครงงานที่มี  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(ง 3.1 ม.3/1)
- เขียนโปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐาน
(ง 3.1 ม.3/2)
- ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบ
ที่เหมาะสมกับลักษณะงาน
(ง 3.1 ม.3/3)
- ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจากจินตนาการหรืองานที่ทำในชีวิต
ประจำวันตามหลักการทำโครงงานอย่างมีจิตสำนึกและ ความรับผิดชอบ
(ง 3.1 ม.3/4)
มาตรฐาน 4.1
- อภิปรายการหางานด้วยวิธีที่หลากหลาย
(ง
4.1 ม.3/1)
- วิเคราะห์แนวทางเข้าสู่อาชีพ
(ง
4.1 ม.3/2)
- ประเมินทางเลือกในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความรู้ความถนัดและความสนใจของตนเอง (ง 4.1 ม.3/3)มาตรฐาน 1.1 
- เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ  อารมณ์  สังคมและสติปัญญา แต่ละช่วงของชีวิต
(พ
1.1 ม.3/1)
- วิเคราะห์อิทธิพลและความคาดหวังของสังคมต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น(พ 1.1 ม.3/2)
- วิเคราะห์ สื่อ  โฆษณาที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น (พ 1.1 ม.3/3)
มาตรฐาน 2.1 
- อธิบายอนามัยแม่และเด็กการวางแผนครอบครัว และวิธีการปฏิบัติตนที่เหมาะสม
(พ 2.1 ม.3/1)
- วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ  การตั้งครรภ์
(พ 2.1 ม.3/2)
- วิเคราะห์สาเหตุ  และเสนอแนวทางป้องกัน แก้ไขความขัดแย้งในครอบครัว
(พ 2.1 ม.3/3)
มาตรฐาน 3.1 
- เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากล  ได้อย่างละ ๑ ชนิดโดยใช้เทคนิคที่เหมาะสมกับตนเองและทีม
(พ
3.1 ม.3/1)
- นำหลักการ  ความรู้และทักษะในการเคลื่อนไหวกิจกรรมทางกาย  การเล่นเกม และการเล่นกีฬาไปใช้สร้างเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง  เป็นระบบ
(พ 3.1 ม.3/2)
- ร่วมกิจกรรมนันทนาการอย่างน้อย ๑ กิจกรรม  และนำหลักความรู้วิธีการไปขยายผลการเรียนรู้ให้กับผู้อื่น(พ 3.1 ม.3/2)
มาตรฐาน 3.2
- มีมารยาทในการเล่น และดูกีฬาด้วยความมีน้ำใจนักกีฬา(พ 3.2 ม.3/1)
- ออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอและนำแนวคิดหลักการจากการเล่นไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนด้วยความภาคภูมิใจ(พ 3.2 ม.3/2)
- ปฏิบัติตนตามกฎ  กติกา  และข้อตกลงในการเล่นตามชนิดกีฬาที่เลือกและนำแนวคิด ที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิต ของตนในสังคม
(พ
3.2 ม.3/3)
- จำแนกกลวิธีการรุกการป้องกัน  และใช้ในการเล่นกีฬาที่เลือกและตัดสินใจเลือกวิธีที่เหมาะสมกับทีมไปใช้ได้ตามสถานการณ์  ของการเล่น
(พ 3.2 ม.3/4)
- เสนอผลการพัฒนาสุขภาพของตนเองที่เกิดจากการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬาเป็นประจำ
(พ 3.2 ม.3/5)
มาตรฐาน 4.1
- กำหนดรายการอาหารที่เหมาะสมกับวัยต่าง ๆ โดยคำนึงถึงความประหยัดและคุณค่าทางโภชนาการ
(พ 4.1 ม.3/1)
- เสนอแนวทางป้องกันโรคที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเจ็บป่วยและการตายของคนไทย
(พ
4.1 ม.3/2)
- รวบรวมข้อมูลและ
เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน (พ
4.1 ม.3/3)
- วางแผนและจัดเวลา ในการ  ออกกำลังกาย  การพักผ่อนและการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย
(พ 4.1 ม.3/4)
- ทดสอบสมรรถภาพทางกาย  และพัฒนาได้ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล
(พ 4.1 ม.3/5)
มาตรฐาน 5.1 
- วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง และพฤติกรรมเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพและแนวทางป้องกัน
(พ 5.1 ม.3/1)
- หลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงและชักชวนเพื่อนให้หลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา
(พ
5.1 ม.3/2)
- วิเคราะห์อิทธิพลของสื่อต่อพฤติกรรมสุขภาพและความรุนแรง(พ 5.1 ม.3/3)
- วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ต่อสุขภาพและการเกิดอุบัติเหตุ
(พ 5.1 ม.3/4)
- แสดงวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกวิธี(พ 5.1 ม.3/5)


มาตรฐาน 1.1 
- บรรยายสิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์ที่เลือกมาโดยใช้ความรู้เรื่องทัศนธาตุ และหลักการออกแบบ
(ศ 1.1 ม.3/1)
- ระบุ และบรรยายเทคนิค  วิธีการของศิลปินในการสร้างงาน ทัศนศิลป์
(ศ 1.1 ม.3/2)
- วิเคราะห์ และบรรยายวิธีการใช้ทัศนธาตุ และหลักการออกแบบในการสร้างงาน ทัศนศิลป์ของตนเองให้มีคุณภาพ
(ศ 1.1 ม.3/3)
- มีทักษะในการสร้างงานทัศนศิลป์อย่างน้อย ๓ ประเภท (ศ 1.1 ม.3/4)
- มีทักษะในการผสมผสานวัสดุต่าง ๆ ในการสร้างงานทัศนศิลป์โดยใช้หลักการออกแบบ
(ศ 1.1 ม.3/5)
- สร้างงานทัศนศิลป์ ทั้ง ๒ มิติ และ ๓ มิติเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และจินตนาการ
(ศ 1.1 ม.3/6)
- สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์สื่อความหมายเป็นเรื่องราวโดยประยุกต์ใช้ทัศนธาตุ และหลักการออกแบบ
(ศ 1.1 ม.3/7)
- วิเคราะห์และอภิปรายรูปแบบ เนื้อหาและคุณค่าในงานทัศนศิลป์ของตนเอง และผู้อื่น หรือของศิลปิน
(ศ 1.1 ม.3/8)
- สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์เพื่อบรรยาย เหตุการณ์ต่าง ๆ โดยใช้เทคนิคที่หลากหลาย
(ศ 1.1 ม.3/9)
- ระบุอาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานทัศนศิลป์ และทักษะที่จำเป็นในการประกอบอาชีพนั้น ๆ(ศ 1.1 ม.3/10)
- เลือกงานทัศนศิลป์โดยใช้เกณฑ์ที่กำหนดขึ้นอย่างเหมาะสม และนำไปจัดนิทรรศการ
(ศ 1.1 ม.3/11)
มาตรฐาน 1.2
- ศึกษาและอภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ที่สะท้อนคุณค่าของวัฒนธรรม
(ศ 1.2 ม.3/1)
- เปรียบเทียบความแตกต่างของงานทัศนศิลป์ในแต่ละยุคสมัย ของวัฒนธรรมไทยและสากล (ศ 1.2 ม.3/2)
มาตรฐาน 2.1
- เปรียบเทียบองค์ประกอบที่ใช้ในงานดนตรีและงานศิลปะอื่น
(ศ 2.1 ม.3/1)
- ร้องเพลง  เล่นดนตรีเดี่ยว และรวมวง โดยเน้นเทคนิคการร้อง การเล่นการแสดงออก และคุณภาพสียง
(ศ 2.1 ม.3/2)
- แต่งเพลงสั้น ๆ จังหวะง่าย ๆ
(ศ 2.1 ม.3/3)
-  อธิบายเหตุผลในการเลือกใช้องค์ประกอบดนตรี ในการสร้าง
สรรค์งานดนตรีของตนเอง
(ศ 2.1 ม.3/4)
-  เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างงานดนตรีของตนเองและผู้อื่น(ศ 2.1 ม.3/5)                          
- อธิบายเกี่ยวกับอิทธิพลของดนตรีที่มีต่อบุคคลและสังคม(ศ 2.1 ม.3/6)
- นำเสนอ หรือจัดการแสดงดนตรีที่เหมาะสม โดยการบูรณาการกับสาระการเรียนรู้อื่นในกลุ่มศิลปะ
(ศ 2.1 ม.3/7)
มาตรฐาน 2.2
- บรรยายวิวัฒนาการของ   ดนตรีแต่ละยุคสมัย(ศ 2.2 ม.3/1)
- อภิปรายลักษณะเด่นที่ทำให้งานดนตรีนั้นได้รับการยอมรั(ศ 2.2 ม.3/2)
มาตรฐาน 3.1
- ระบุโครงสร้างของบทละครโดยใช้ศัพท์ทางการละคร
(ศ 3.1 ม.3/1)
- ใช้นาฏยศัพท์ หรือศัพท์ทางการละครที่เหมาะสมบรรยายเปรียบเทียบการแสดงอากัปกิริยาของผู้คนในชีวิต ประจำวันและในการแสดง(ศ 3.1 ม.3/2)
- มีทักษะในการใช้ความคิดในการพัฒนารูปแบบการแสดงมีทักษะในการแปลความและการสื่อสารผ่านการแสดง(ศ 3.1 ม.3/3)
- มีทักษะในการแปลความและการสื่อสารผ่านการแสดง(ศ 3.1 ม.3/4)
- วิจารณ์เปรียบ
เทียบงานนาฏศิลป์ที่มีความแตกต่างกันโดยใช้ความรู้เรื่ององค์ประกอบนาฏศิลป์
(ศ 3.1 ม.3/5)
- ร่วมจัดงานการแสดง ในบทบาทหน้าที่ต่าง ๆ
(ศ 3.1 ม.3/6)
- นำเสนอแนวคิดจากเนื้อเรื่อง  ของการแสดงที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
(ศ 3.1 ม.3/7)
มาตรฐาน 3.2
- ออกแบบ และสร้างสรรค์อุปกรณ์ และเครื่องแต่งกาย เพื่อแสดงนาฏศิลป์และการละครที่มาจากวัฒนธรรมต่าง ๆ(ศ 3.2 ม.3/1)
- อธิบายความ
สำคัญและบทบาทของนาฏศิลป์และการละครในชีวิต
ประจำวัน
(ศ 3.2 ม.3/2)
- แสดงความคิดเห็นในการอนุรักษ์
(ศ 3.2 ม.3/3)
จุดเน้น 1.1
- แสดงออกและแนะนำผู้อื่นให้มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละต่อสังคม(ม3/2)
จุดเน้น 3.1
- มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจตรวจสอบข้อมูล ตรวจสอบการทำหน้าที่ของบุคลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ(ม3/7)
จุดเน้น 4.1
- เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในภูมิภาคต่างๆ ของโลกอย่างสันติและพึ่งพาซึ่งกันและกัน